Prosbectws

/Prosbectws
Prosbectws2016-12-08T14:36:56+00:00

Gair o Groeso oddi wrth y Pennaeth

Mae dewis ysgol uwchradd yn fater hynod o bwysig i’r rhieni a’r plentyn fel ei gilydd. Ein dymuniad ni oll yw dewis amgylchedd dysgu nad yw’n unig yn creu’r cyfle i lwyddo’n academaidd ond hefyd yn datblygu’r sgiliau cymdeithasol a phersonol sydd yn rhan mor bwysig o’n bywydau. Yn fwyaf pwysig rydym ni am i bawb fod yn hapus a theimlo’n ddiogel. Dyma beth a wnawn yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu. Mae ein gweledigaeth wedi ei diffinio fel a ganlyn

 

“Paratoi mwfyrwyr ar gyfer eu dyfodol drwy ddatlbygu gwerthoedd cryf, a gwneud y mwyaf o botensial yr unigolyn mewn amgylchedd dysgu diogel a gofalgar.

 

Mae hwn yn ymroddiad yr ydym yn ceisio ei gyflawni nid yn unig bob dydd, ond hefyd er mwyn gwybod y gallwn bob amser barhau i ddatblygu a mireinio’r ffyrdd yr ydym yn ei gyflawni.

 

Mae gan y disgyblion amrywiaeth o gyfleoedd i’w profi ac maen nhw’n datblygu eu sgiliau mewn nifer o feysydd, yn enwedig mewn chwaraeon a’r celfyddydau. Ceir nifer o wibdeithiau all-gwricwlaidd yn y wlad hon a thramor. Ymhlith y gwibdeithiau diweddar cafwyd teithiau i America, Sealyham ac i Lundain. Dros y blynyddoedd diweddar mae ein disgyblion wedi llwyddo o ran anrhydeddau cenedlaethol a rhyngwladol mewn nifer o chwaraeon, ac yn fwy diweddar mewn athletau a ‘kick boxing’.

 

Daw llwyddiant yn sgil partneriaeth rhwng disgyblion, y rhieni a’r staff, nid yn unig o ran yr addysgu a’r dysgu a’r cynnydd a wneir ond hefyd gyda’r cysylltiadau â’n cymuned.

 

Mae’r prosbectws hwn yn rhoi ciplun o’r hyn yr ydym yn ei gynnig a sut yr ydym yn cefnogi’r disgyblion a gobeithiaf y bydd yn ddefnyddiol i chi.

 

Rydym yn croesawu ymwelwyr â’n hysgol ac rydym yn credu nad oes yna ffordd well o farnu ysgol na thrwy ei gweld ar waith. Mae croeso i chi ymweld â ni yn ystod ein Noson Agored neu gysylltu â’r ysgol i wneud apwyntiad i ymweld â’r ysgol yn ystod diwrnod gwaith.

 

Yn gywir

Rod Broadbridge

Pennaeth


Y Weledigaeth ar gyfer Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Caiff y weledigaeth ar gyfer Ysgol Uwchradd Aberhonddu ei diffinio fel:- “Paratoi myfyrwyr ar gyfer eu dyfofol drwy ddatblygu gwerthoedd cryf a gwneud y mwyaf o potensial yr unigolyn mewn amgylchedd dysgu diogel a gofalgar.”

 

Caiff hyn ei gyflawni gyda’r canlynol:

 • Bod pob myfyriwr yn cymryd cyfrifoldeb dros ei ddysgu ei hun
 • Darparu’r sgiliau i bob disgybl i fod yn barod am ei ddyfodol
 • Bod gan yr holl staff ddisgwyliadau uchel ar gyfer yr holl fyfyrwyr
 • Darparu profiad addysgu a dysgu o ansawdd uchel
 • Datblygu sgiliau dysgu annibynnol
 • Drwy wneud addysg yn daith, nid yn gystadleuaeth gan greu dysgwyr gydol oes
 • Codi proffil ein hymwybyddiaeth Gymraeg yn yr ysgol ac yn y gymuned leol
 • Cynnig amrywiaeth o gyfleoedd yn yr ystafell ddosbarth a’r tu allan iddo
 • Staff, myfyrwyr, llywodraethwyr a rhieni’n uno i gyflawni llwyddiant
 • Bod yn gynhwysol a chyson wrth ymdrin â’r myfyrwyr
 • Dathlu llwyddiant ein myfyrwyr
 • Cyfathrebu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Gosod targedau cyraeddadwy i anelu atynt ar gyfer yr holl fyfyrwyr
 • Creu amgylchedd dysgu sy’n ysbrydoli ac yn cefnogi dysgwyr

 

 

view

Adnoddau ac Adeiladau

Mae system ddi-wifr ar gael ym mhob ystafell ddosbarth yn yr ysgol a cheir byrddau gwyn electronig yn y dosbarthiadau.

Mae gan Ysgol Uwchradd Aberhonddu bedair Ystafell TGCh un-pwrpas ac mae’r dechnoleg ddiweddaraf ar gael yn yr Adran Technoleg Dylunio. Ceir hefyd Stiwdio Drama llawn adnoddau a swît o Ystafelloedd Cerdd.

Mae’r Ganolfan Adnoddau Dysgu yn ganolfan sy’n cefnogi’r myfyrwyr wrth iddyn nhw ddysgu’n annibynnol yn ogystal â chynnig cyfleoedd i ehangu eu meddyliau trwy fenthyca llyfrau darllen, CDs a DVDs.

Mae ein cyfleusterau Addysg Gorfforol yn cynnwys neuadd amlbwrpas, gymnasiwm, glaswellt astro, meysydd pêl-droed a rygbi helaeth a thrac athletau, yn ogystal â defnydd o’r Ganolfan Hamdden, y pwll nofio a chyfleusterau eraill.

 

 

Image 2

 

Ein Cwricwlwm

Mae holl fyfyrwyr Ysgol Uwchradd Aberhonddu’n mwynhau cwricwlwm cyflawn ac amrywiol yn unol â’r gofynion cenedlaethol.  Er mwyn i ddisgybl gyflawni hyd eithaf ei allu (helpu myfyrwyr i wneud eu gorau) rydym yn defnyddio amrywiol ddulliau dysgu sef gosod disgyblion mewn setiau a grwpiau gallu cymysg. Defnyddir amryw o strategaethau addysgu gan gynnwys addysgu dosbarth cyfan, gwaith unigol, mewn parau a mewn grwpiau.  Gwneir defnydd sylweddol o TGCh mewn gwersi i gynorthwyo’r dysgu ac oherwydd hynny mae pob ystafell ddosbarth wedi’i rhwydweithio.

Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 7 – 9) Caiff y pynciau canlynol eu cynnig i’r holl fyfyrwyr yn Saesneg:

 

Saesneg Mathemateg Gwyddoniaeth DTh TGCH
Addysg Gorfforol Addysg Grefyddol Hanes Daearyddiaeth Iaith Dramor Fodern
Celf Cerddoriaeth Drama Cymraeg

 

Addysg Cyfrwng Cymraeg

Mae Ysgol Uwchradd Aberhonddu’n hyrwyddo dwyieithrwydd. Yn wir, mae Estyn wedi nodi bod “Dwyieithrwydd yn gryfder a gaiff ei hyrwyddo’n weithredol yn yr ysgol drwyddi draw.” Mae’r holl fyfyrwyr yn astudio Cymraeg tan ddiwedd Blwyddyn 11. Yn ychwanegol caiff mwyfyrwyr y cynnig i astudio’r rhan fwyaf o’u pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r myfyrwyr yn dilyn yr un cwricwlwm â disgyblion yn y ffrwd Saesneg ond mai’r Gymraeg yw cyfrwng iaith dysgu’r pynciau canlynol:

Cymraeg Gwyddoniaeth Hanes Daearyddiaeth Cerddoriaeth Addysg Grefyddol

 


Cyfnod Allweddol 4 (Blynyddoedd 10 ac 11)

Pynciau gorfodol. Mae’r holl fyfyrwyr yn astudio’r pynciau canlynol:

Saesneg Mathemateg Gwyddoniaeth Addysg Grefyddol
Addysg Gorfforol Cymraeg Ail Iaith Diploma Canolradd Bagloriaeth Cymru (CBC)

 

Pynciau Dewisol. Mae myfyrwyr yn dewis o’r pynciau TGAU canlynol:

TGAU Celf a Dylunio Cynnal a Chadw Cerbyd Modur  Gwyddoniaeth Driphlyg Astudiaethau Busnes Adeiladu Dylunio a Thechnoleg
Drama Cerddoriaeth Ffrangeg Daearyddiaeth TGCh Almaeneg
Hanes Addysg Gorfforol (TGAU)

 

Cyfnod Allweddol 5 (Blynyddoedd 12 ac 13)

Pynciau gorfodol. Mae’r holl fyfyrwyr yn astudio:

Diploma Canolradd Bagloriaeth Cymru (CBC)

 

Pynciau Dewisol. Mae Ysgol Uwchradd Aberhonddu’n rhan o Gonsortiwm Ôl-16 ysgolion De Powys sy’n cynnig mynediad i fyfyrwyr i amrywiaeth o dros 30 o bynciau Lefel 3. Gall myfyrwyr astudio’r pynciau isod yn Aberhonddu i Lefel AS /A :

Saesneg Astudiaethau Busnes Dylunio a Thechnoleg Drama Astudiaethau Crefydd
Mathemateg Daearyddiaeth Hanes Cemeg Technoleg Cerdd
Ffiseg Bioleg

 

 

Drama, Cerddoriaeth a’r Celfyddydau

“Yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu, nid yn unig datblygu sgiliau a gallu’r disgyblion a wnawn, ond hefyd eu hunan-barch, eu hunan-dyb a’u hyder trwy Gerddoriaeth, Drama a’r Celfyddydau.”

Mae’r staff amser llawn a’r athrawon Cerdd teithiol yn darparu hyfforddiant gyda chyfoeth o offerynnau cerdd, ac mae gennym draddodiad iachus o gyngherddau a chynyrchiadau. Cerdd teithiol yn darparu hyfforddiant gyda chyfoeth o offerynnau cerdd, ac mae gennym draddodiad iachus o gyngherddau a chynyrchiadau. Mae nifer o’n disgyblion yn aelodau rheolaidd o Gerddorfa Ieuenctid De Powys.

Cynigiwn nifer o gyfleoedd i’r disgyblion ddod yn gysylltiedig â chynyrchiadau drama trwy gydol y flwyddyn.  Bydd y myfyrwyr yn perfformio o flaen cynulleidfaoedd helaeth yn Theatr Brycheiniog; Les Miserables oedd ein cynhyrchiad mwyaf diweddar.  Hyfforddir ein disgyblion hefyd mewn sain, goleuadau a dyletswyddau yn nhu blaen y tŷ.

Rydym yn falch o arddangos gwaith Celf ardderchog ein myfyrwyr yn swyddfeydd yr ysgol, y coridorau, y cyntedd a’r ystafelloedd dosbarth.  Rhoddir cyfle i’r disgyblion ddatblygu sgiliau newydd trwy weithio gydag Arlunwyr sy’n ymweld â’r ysgol ac rydym yn trefnu Clwb Celf, ac mae cefnogaeth frwd i’r clwb hwn.  Mae’r ysgol yn cynnal arddangosfa Gelf chwe-misol yn Theatr Brycheiniog.

 

Image 4

 

Gofal Bugeiliol

Mae’n cyfundrefn fugeiliol yn cydnabod ac yn gwobrwyo cynnydd a chyrhaeddiad.  Ein bwriad yw cynorthwyo’r disgyblion i fod yn hunanddibynnol,  cyfrifol ac yn aelodau hyderus o’r gymdeithas.  Darparwn amgylchedd trefnus a diogel lle’r ymdrinnir â phob unigolyn â pharch a chwrteisi.  Mae’n cyfundrefn fugeiliol yn cydnabod ac yn hyrwyddo gwobrwyon, cynnydd a chyrhaeddiad.  Wrth ymuno â’r ysgol, mae’r disgyblion yn cael eu dyrannu i grwpiau dosbarth ac yn parhau gyda’r un grŵp, fel arfer, dan arweiniad eu Tiwtor Dosbarth am bum mlynedd.  Bydd y Tiwtor Dosbarth yn chwarae rôl hanfodol wrth weithio â’r disgyblion i sicrhau safonau uchel yn nhermau presenoldeb a phrydlondeb, gwaith, ymddygiad ac ymddangosiad.  Bydd gan bob grŵp blwyddyn Reolwr Cynnydd ac Arweiniad sy’n cymryd rhan weithredol o ran monitro ac arwain y disgyblion er mwyn sicrhau fod pob un yn cael y cyfle i gyrraedd ei botensial.

Er mwyn gweithredu’r uchod, ystyrir partneriaeth lwyddiannus rhwng yr ysgol a’r rhieni’n hanfodol a gall rhieni gysylltu â’r Pennaeth Blwyddyn os ydynt yn dymuno ymgynghori â’r ysgol ynglŷn â chynnydd eu plentyn.

 

Cyfrifoldebau Myfyrwyr / Cyfranogiad Myfyrwyr

Yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu, anogwn y disgyblion i chwarae rôl bositif ym mhob rhan o fywyd yr ysgol gan ysgwyddo’r cyfrifoldeb am eu dysgu.

 

Cyngor yr Ysgol

Mae Cyngor yr Ysgol, sy’n cynnwys myfyrwyr a etholwyd o blith eu cyfoedion, yn cwrdd bob hanner tymor i drafod materion a godwyd gan y myfyrwyr.

 

Swyddogion / Is-swyddogion

Grwpiau o ddisgyblion yw’r rhain sydd wedi profi eu hunain yn llysgenhadon ardderchog ar ran yr ysgol.  Fel swyddogion ac Is-swyddogion, mae ganddynt gyfrifoldebau sylweddol a statws o fewn yr ysgol.

 

Mentoriaid Cyfoedion

Mae disgyblion Bl.12 yn ymgymryd â hyfforddiant i ddod yn Fentoriaid Cyfoedion.  O ganlyniad, byddant yn cefnogi disgyblion iau gyda’u haddysg.

Chwaraeon a Ffitrwydd

Mae’r disgyblion yn mwynhau gwersi ar feysydd chwarae helaeth gan gynnwys y cae glaswellt astro a thrac pob tywydd, ynghyd â mwynhau defnyddio’r pwll nofio, neuadd chwaraeon a’r ystafell ffitrwydd yn y Ganolfan Hamdden sydd ar yr un safle â’r ysgol.

Ategir y gwersi gan raglen gwricwlaidd ychwanegol helaeth, gyda hyfforddiant a gemau rhwng ysgolion mewn rygbi, pêl-droed, hoci, pêl-rwyd, pêl-fasged, criced a rownderi.  Bydd profiadau o gyd-dynnu a chwaraeon cystadleuol yn cael eu meithrin trwy raglen gyflawn o chwaraeon yn seiliedig ar y gyfundrefn Dai.  Trefnir teithiau a chylch-deithiau.

Bydd y rhaglen 5 x 60, sydd wedi’i hamcanu ar gyfer darparu cyfleoedd i bawb, yn cynnig amrywiaeth, megis golff, sgipio, dawns, tennis bwrdd, marchogaeth, dringo, rygbi tag i ferched; arweinir y gweithgaredd gan arbenigwr datblygu chwaraeon sy’n gweithio gydag ac yn yr adran.

Mae cysylltiad cymunedol â chlybiau ac ysgolion cynradd wedi datblygu’n dda.  Mwynhëir llwyddiant cenedlaethol a rhyngwladol mewn rygbi, carate, dawns, a phêl-droed. Mae’r Adran yn cydnabod ymrwymiad, ymroddiad a theyrngarwch trwy gynllun Llysgenhadon Chwaraeon.