TGAU Cymraeg Iaith (CA4)

/TGAU Cymraeg Iaith (CA4)
TGAU Cymraeg Iaith (CA4)2016-12-08T14:36:54+00:00

TGAU Cymraeg Iaith (CA4)

UNED 1: Asesiad Diarholiad Llafar (30%)

Tasg 1 (15%) – Cyflwyniad Unigol Ar Sail Ymchwil (40 marc)

Cyflwyniad unigol ar sail ymchwil a all gynnwys ymateb i gwestiynau ac adborth wedi’u seilio ar themâu gosod gan CBAC.

 

Tasg 2 (15%) – Ymateb a Rhyngweithio (40 marc)

Tasg grŵp yn seiliedig ar sbardunau ysgrifenedig a/neu weledol a ddarperir gan CBAC i symbylu trafodaeth.

 

UNED 2: Asesiad Allanol Darllen ac Ysgrifennu – Disgrifio, Naratif ac Esbonio (35% – 2 awr)

Adran A (15%) – Darllen (30 marc) Deall o leiaf un testun disgrifio, un naratif ac un esbonio yn cynnwys testunau di-dor a phytiog. Asesir y darllen drwy ystod o gwestiynau strwythuredig.

 

Adran B (20%) – Ysgrifennu (40 marc) Un dasg ysgrifennu o ddewis o ddau. Gall fod naill ai’n dasg ddisgrifio, tasg naratif neu dasg esbonio.

 

UNED 3: Asesiad Allanol Darllen ac Ysgrifennu – Trafod, Perswâd a Chyfarwyddiadol (35% – 2 awr)

Adran A (15%) – Darllen (30 marc) Deall o leiaf un testun trafod, un cyfarwyddiadol ac un perswâd, yn cynnwys testunau di-dor a phytiog. Asesir y darllen trwy gyfres o gwestiynau strwythuredig.

Adran B (20%) – Ysgrifennu (40 marc) Un dasg ysgrifenedig orfodol – trafod ac un dasg ysgrifenedig orfodol – perswâd.

Bydd y cwrs yn galluogi dysgwyr i:

 • arddangos sgiliau llafaredd (siarad a gwrando), darllen ac ysgrifennu sy’nhanfodol wrth gyfathrebu ag eraill yn hyderus, yn effeithiol, yn gywir ac yn briodol
 • arddangos eu medrusrwydd wrth gael gafael ar wybodaeth neu ei hadfer o amrywiaeth eang o destunau ysgrifenedig a dynamig/digidol, gan feithrin dealltwriaeth gyffredinol o’r testun, crynhoi a chyfuno’r cynnwys, deall yr ystyr a fwriadwyd a gwerthuso ei ddiben
 • deall patrymau, strwythurau a chonfensiynau iaith lafar ac ysgrifenedig
 • deall effaith amrywiadau mewn iaith, dethol ac addasu eu llafaredd a’u hysgrifennu yn ôl sefyllfaoedd, dibenion a chynulleidfaoedd gwahanol, datblygu eu sgiliau er mwyn diwallu eu hanghenion personol eu hunain yn ogystal ag anghenion cyflogwyr ac addysg bellach fel y gallant gymryd rhan lawn mewn cymdeithas a’r byd gwaith
 • datblygu sgiliau rhesymu geiriol a’u gallu i feddwl mewn ffordd adeiladol a beirniadol wrth ymateb i destunau ysgrifenedig a digidol/dynamig
 • datblygu sgiliau prawf ddarllen a golygu

TGAU Llenyddiaeth Gymraeg (CA4)

UNED 1: Barddoniaeth (25%) Papur Ysgrifenedig – 1 ¼ awr 40 marc

Barddoniaeth Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr werthfawrogi a chymharu un o’r cerddi gosod â cherdd nas astudiwyd o’r blaen.

 

UNED 2: Nofel (25%) Papur Ysgrifenedig – 1 ¼ awr 40 marc

Nofel Cwestiynau wedi’u strwythuro ar y testunau gosod.

UNED 3: Llunyddiaeth (25%) Arholiad Llafar – tua 20 munud i bob grŵp 40 marc

Llunyddiaeth Caiff yr ymgeiswyr eu harholi mewn grwpiau o dri ar destun llunyddol.

 

UNED 4: Asesiad Diarholiad (25%) Tasgau Ysgrifenedig 50 marc

Caiff yr ymgeiswyr eu hasesu ar ddwy dasg:

 

Tasg 1: Straeon byrion – gwerthfawrogi rhyddiaith

 

Tasg 2: Drama – dehongli testun yn greadigol

 

Bydd y cwrs yn galluogi dysgwyr i:

 • ddeall bod testunau wedi bod yn ddylanwadol ac yn arwyddocaol dros amser ac ystyried eu hystyr yn yr oes sydd ohoni
 • ystyried sut y gall testunau adlewyrchu gwerthoedd, rhagdybiaethau ac ymdeimlad o hunaniaeth neu ddylanwadu arnynt
 • cysylltu syniadau, themâu a materion, gan ddefnyddio amrywiaeth o destunau dod yn ddarllenwyr beirniadol rhyddiaith ffuglennol, barddoniaeth a drama/llenyddiaeth fel ffilmiau
 • profi gwahanol gyfnodau, diwylliannau, safbwyntiau a sefyllfaoedd fel y’u ceir o
 • fewn testunau llenyddol
 • ymateb i themâu, plotiau, cymeriadaeth, deialog, cefndir a’r ffordd y cânt eu
 • cyflwyno drwy gyfrwng llenyddiaeth weledol yn ogystal ag ar ffurf ysgrifenedig.